Může paliativní nemocniční tým přinést něco nového do terminální fáze nemoci?

Autoři

  • MUDr. Zuzana Křemenová Podpůrný a paliativní tým Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
  • Mgr. Jan Švancara Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha
  • MUDr. Mgr. Martin Moravec Podpůrný a paliativní tým Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha; Ústav humanitních studií v lékařství 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
  • MUDr. Kateřina Hanousková Podpůrný a paliativní tým Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
  • MUDr. Mayara Knížek-Bonatto Podpůrný a paliativní tým Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Klíčová slova:

paliativní péče, nemocnice, závěr života, zdravotnická dokumentace

Abstrakt

Úvod: Součástí dobré péče v nemocnici, která je zaměřená na umírajícího pacienta, je pravdivá komunikace a dokumentace jeho preferencí v závěru života. Cílem naší práce bylo zjistit, jak může nemocniční paliativní tým ovlivnit závěr života nemocného.
Metody: V této studii jsme použili retrospektivní případovou-kontrolní metodiku s analýzou obsahu textu v zdravotnické dokumentaci. Do studie jsme zahrnuli všechny pacienty, kteří zemřeli ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady s podporou nemocničního paliativního týmu od ledna 2019 do dubna 2020. Pomocí rutinně sbíraných dat z registrů jsme provedli párování s kontrolní skupinou pacientů, kteří zemřeli v nemocnici bez podpory paliativního týmu. Srovnávali jsme pacienty v tom, jestli měli v medikaci uvedeno, že jsou v závěru života, zda měli komunikované a dokumentované preference, limitaci péče, prognózu, podporu rodiny a rozdíl mezi skupinami v čase stráveném na jednotce intenzivní péče. Statistická signifikance rozdílů mezi skupinami byla hodnocena pomocí Fisherova exaktního testu a Mannova-Whitneyova U-testu.
Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 213 dvojic. V dokumentaci všech sledovaných parametrů byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl mezi skupinami (p < 0,001). Lepší dokumentace preferencí, prognózy a limitace péče byla spojena s kratším časem stráveným na jednotce intenzivní péče (16 % vs 33 % hospitalizačních dnů)
Závěr: Studie ukazuje, že integrace nemocničního paliativního týmu v závěru života přináší vyjasnění kontextu péče, lepší vedení dokumentace ohledně prognózy a pacientových preferencí. Častěji se vyskytuje v dokumentaci formulace tzv. limitace péče odpovídající cíli léčby. Pacienti mohou podstupovat méně invazivních intervencí, mají kratší délku pobytu na jednotce intenzivní péče, a tím se paliativní péče nepřímo podílí na snížení nákladů na péči v závěru života.

Publikováno

2021-12-31

Jak citovat

[1]
Křemenová, Z., Švancara, J., Moravec, M., Hanousková, K. a Knížek-Bonatto, M. 2021. Může paliativní nemocniční tým přinést něco nového do terminální fáze nemoci?. Paliativní medicína. 2, 4 (pro. 2021), 15–20.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína