O časopise

Od ledna 2020 pracovní skupina České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP intenzivně usiluje o to, aby vznikl časopis reflektující aktuální dění v oboru, se snahou vyjít vstříc vašim potřebám, ať už pracujete ve velké nebo malé nemocnici, v hospici, v zařízení sociálních služeb, nebo se věnujete výuce či výzkumu ve vztahu k paliativní péči.

Věříme, že se nám daří náš záměr naplňovat. Časopis je určen nejen specialistům, kteří tvoří paliativní tým, ale také zdravotníkům, kteří se s paliativní medicínou setkávají „z druhé strany“, tedy v různých oborech pečujících o pacienty se závažným onemocněním.

Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů textů či inzerentů.

Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, vč. pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu redakce a vydavatelského oprávnění