Kvalita služeb poskytovaná konziliárními týmy paliativní péče – hodnota zpětné vazby

Autoři

  • Mgr. Jiří Krejčí Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
  • prof. Walter A. Lorenz, Ph.D., MA, CQSW Faculty of Educational Sciences, University of Bolzano
  • PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Sociologický ústav Akademie Věd ČR, v.v.i., Praha
  • MUDr. Ondřej Kopecký Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha

Klíčová slova:

paliativní medicína, konziliární tým paliativní péče, zpětná vazba

Abstrakt

Cíl: Cílem studie bylo posouzení kvality činnosti konziliárních týmů paliativní péče (KTPP) v rámci pilotního projektu MZ ČR, a to z perspektivy zdravotnických profesionálů v nemocnicích, ve kterých tyto KTPP pracují. Pilotní projekt i výzkum probíhal v rámci programu MZ ČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“. Vedlejším cílem je ověření využitelnosti dotazníkového nástroje Pediatric Advanced Care Team Consult Feedback Survey (PACTCFS) v českém prostředí k získání zpětné vazby od zaměstnanců.
Metoda: Ke zjištění zpětné vazby byla využita škála Pediatric Advanced Care Team Consult Feedback Survey (CHOP, 2019). Tento nástroj byl přeložen pro české prostředí pro účely této studie a byl použit v rámci výzkumu všech relevantních zaměstnanců majících zkušenost s působením KTPP v šesti nemocnicích (n=752), ve kterých působí pilotní paliativní týmy projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ [1].
Výsledky: Výsledky výzkumu ukázaly na užitečnost paliativních týmů pro zdravotníky, kteří pracují s pacienty se závažnou život limitující diagnózou. 86 % z nich by opakovaně žádalo o intervenci v totožné situaci i v budoucnu, 83 % potvrdilo, že týmy pomohly objasnit cíle, přání a preference pacientů a jejich rodin, 76 % vnímalo jejich doporučení ohledně zvládání symptomů jako užitečná a 80 % respondentů mělo pocit, že v rámci působení KTPP byla rodinám poskytnuta dobrá podpora. Vzniklá jednodimenzionální sumační škála vykazuje vysokou vnitřní konzistenci (Cronbach Alpha 0,91).
Diskuse: Dotazník Pediatric Advanced Care Team Consult Feedback Survey se ukázal jako relevantní nástroj k měření zpětné vazby práce konziliárních týmů paliativní péče. Tento nástroj může sloužit pro získání zpětné vazby od zaměstnanců nemocnic a pro měření jejího vývoje v čase. Vzhledem k počáteční fázi implementace paliativní péče do nemocničního prostředí v ČR může být tento nástroj využit i jako jeden ze způsobů hodnocení míry úspěšnosti implementace
nové služby do organizace.

Publikováno

2022-06-25

Jak citovat

[1]
Krejčí, J., Lorenz, .W. , Šafr, J. a Kopecký, O. 2022. Kvalita služeb poskytovaná konziliárními týmy paliativní péče – hodnota zpětné vazby. Paliativní medicína. 3, 2 (čer. 2022), 49–57.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína