Pomáhajícími profesionály vnímané potřeby pozůstalých při využívání služby časné intervence

Pilotní případová studie vybrané organizace

Autoři

  • Jan Kaňák, Ph.D. Katedra sociologie a sociální práce, FF, Západočeská Univerzita, Plzeň

Klíčová slova:

Akutní truchlení, Potřeby, Zármutek, Terapie, Podpora

Abstrakt

Článek odpovídá na otázku: Jaké potřeby truchlících v akutní fázi jsou percipovány pracovnicemi organizace, která poskytuje distanční služby vycházející z principů časné intervence? Konceptuálně vychází z pojetí časné intervence v návaznosti na přístup označený jako
Dovednosti pro psychickou úzdravu. Potřeby jsou vymezeny v návzanosti na jejich pragmatické pojetí. Komunikační partnerky popsaly pět oblastí potřeb: potřeby informačně rozhodovací, potřebu copingu, potřebu validizace, potřebu zvládnout vinu a potřeby kontaktu. Pro rozvíjení služeb časné intervence se v rámci rozhovorů zdá jako podstatné promýšlení oblasti míry naplňování potřeby kontaktu.

Publikováno

2024-06-27

Jak citovat

1.
Kaňák J. Pomáhajícími profesionály vnímané potřeby pozůstalých při využívání služby časné intervence: Pilotní případová studie vybrané organizace. PAL.MED.CZ. 2024;5(2):27-33. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/176

Číslo

Sekce

Paliativní medicína