Má nemocniční paliativní tým potenciál snížit náklady na terminální hospitalizaci?

Autoři

  • MUDr. Zuzana Křemenová Podpůrný a paliativní tým FNKV, Praha
  • Jan Švancara, Ph.D. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha
  • Petra Králová Ekonomické oddělení, FNKV, Praha
  • MUDr. Mgr. Martin Moravec Podpůrný a paliativní tým FNKV, Praha; Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK, Praha
  • MUDr. Kateřina Hanousková Podpůrný a paliativní tým FNKV, Praha
  • MUDr. Mayara Knížek-Bonatto Podpůrný a paliativní tým FNKV, Praha

Klíčová slova:

úspora nákladů, umírání, nemocnice, lékařské záznamy, paliativní péče

Abstrakt

Překlad původní publikace https://doi.org/10.1089/jpm.2021.0529, se souhlasem vydavatele Mary Ann Liebert, Inc.

Úvod: Více než 50 % pacientů na světě umírá v nemocničních zařízeních a péče o takové pacienty je finančně náročná. Naším cílem bylo zjistit, zda podpora paliativního týmu může tyto náklady snížit.
Metody: Jedná se o retrospektivní case-control studii prováděnou v české fakultní nemocnici. Prozkoumali jsme rozdíly v denních nákladech na péči pacientů, kteří zemřeli s podporou paliativního týmu a těch, kteří zemřeli bez ní, v období od ledna roku 2019 do dubna roku 2020. Data z národních registrů byla použita k párování intervenční a odpovídající kontrolní skupiny. Zároveň jsme porovnávali skupiny dle délky terminální hospitalizace, doby strávené na jednotce intenzivní péče, dávkách i.v. antibiotik, CT a MRI snímků, onkologické léčby v posledním měsíci života a zaznamenání faktu, že se jedná o umírajícího nemocného. Standardní deskriptivní statistika byla použita k popisu dat. Pro porovnání mezi intervenční a kontrolní skupinou bylo využito Fisherova exaktního testu pro kategorické proměnné a Mannova-Whitneyho U testu pro numerická data.
Výsledky: Celkem bylo identifikováno 213 párů. Průměrné denní náklady na skupinu pacientů v péči paliativního týmu byly třikrát nižší (4 392,4 Kč/den = 17,3 EUR) než na skupinu pacientů bez paliativního týmu (13 992,8 Kč/den = 545,8 EUR), což bylo pravděpodobně spojeno s kratší dobou hospitalizace na odděleních JIP (16 % proti 33 % dní hospitalizace).
Závěr: Ukázali jsme, že integrace paliativního týmu v procesu umírání může vést k významné finanční úspoře. Tato data mohou podpořit zavádění nemocniční paliativní péče v rozvojových zemích.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

[1]
Křemenová, Z., Švancara, J., Králová, P., Moravec, M., Hanousková, K. a Knížek-Bonatto, M. 2022. Má nemocniční paliativní tým potenciál snížit náklady na terminální hospitalizaci?. Paliativní medicína. 3, 1 (bře. 2022), 34–41.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína